direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene gebruiksregels
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

10.1 Strijdig gebruik

Het is verboden de grond en/of bouwwerken te gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming en bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:

  • a. ten aanzien van alle bestemmingen: een gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud;
  • b. ten aanzien van alle bestemmingen: een gebruik voor een seksinrichting en/of escortbedrijf en raam- en straatprostitutie alsmede een gebruik voor verkoop en opslag van vuurwerk;
  • c. ten aanzien van de bestemming "Bedrijven":
    • 1. een gebruik ten behoeve van bedrijven vermeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer;
    • 2. een gebruik ten behoeve van detailhandel met uitzondering van detailhandel zoals uitdrukkelijk toegestaan in de bestemmingsbepalingen en detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en industrie, in ter plaatse vervaardigde, bewerkte en/of verwerkte goederen, niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren, voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen.

10.2 Afwijking gebruik

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.1 indien strikte toepassing ervan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

10.3 Strafbare feiten

Overtreding van het bepaalde in 10.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit.