direct naar inhoud van 5.5 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

5.5 Bedrijven en milieuzonering

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken is gebruik gemaakt van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering van de VNG'. De inhoud van de milieuzonering wordt bepaald aan de hand van drie bouwstenen, te weten richtafstandenlijst, omgevingstypen en functiemenging. In de richtafstandenlijst zijn bedrijven opgenomen, ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per bedrijf is aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk dient te zijn. Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. Er kan, afhankelijk van het omgevingstype, worden afgeweken van deze richtafstanden.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een 'Bedrijfszoneringsonderzoek' uitgevoerd. Het doel van een dergelijk onderzoek is om te bepalen of door de aanwezigheid van de nieuw te bouwen woningen de milieurechten van de omliggende bedrijven al dan niet worden beperkt, dan wel worden belemmerd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in dit onderzoek de bedrijven die binnen het plangebied zijn gelegen (o.a. de bakkerij) niet zijn beoordeeld. Hiervoor dient eventueel een meldingsprocedure in het kader van het Activiteitenbesluit te worden doorlopen.

Uit de inventarisatie blijkt dat er negen bedrijven zijn waar de geplande woningen binnen de milieucontour van één van deze bedrijven zijn gesitueerd. Het betreft de volgende bedrijven:

  • a. NovaMatch BV;
  • b. Edunova;
  • c. De Weelde;
  • d. Winkel van Babs;
  • e. Graauw instrumenten;
  • f. B. Hijink Elektrotechnisch Installatiebedrijf BV;
  • g. Aannemer te Beest en zn. vof;
  • h. Kunstvenster;
  • i. Yogastudio Rebecca.

De milieucontouren van de overige bedrijven blijven op voldoende afstand van de geplande woningen binnen de projectlocatie.

Voor wat betreft de te renoveren panden op de percelen Meddosestraat 30 en 42 en de nieuw te bouwen appartementen aan de westzijde op de percelen Meddosestraat 38 en 40 (welke de te slopen bebouwing vervangt) kan worden gesteld dat er geen nieuwe situatie ontstaat met betrekking tot de belemmering van omliggende bedrijven. Daardoor kan worden gesteld dat voor nagenoeg alle bovengenoemde bedrijven de bedrijfsvoering niet wordt beperkt door de plannen op de projectlocatie.

De bouw van de twee parkwoningen op het perceel aan de Meddosestraat 30 kan mogelijk wel een belemmering vormen voor de aan de Nieuwstraat 18 aanwezige Aannemer te Beest en zn. vof. Uit ingesteld onderzoek blijkt echter dat op de locatie Nieuwstraat 18 geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Tevens blijkt uit informatie van de website van de gemeente Winterswijk dat er een woonbestemming op het betreffende perceel zit. Derhalve vormen de nieuw te bouwen woningen geen belemmering voor de bedrijfsvoering van Aannemer te Beest en zn. Vof. Indien er toch nog bedrijfsactiviteiten plaats zouden vinden op het achterterrein van de locatie Nieuwstraat 18, dan zal een gericht onderzoek moeten uitwijzen in hoeverre deze activiteiten door de nieuw te bouwen woningen belemmerd worden. Deze nieuwbouwwoningen liggen dan binnen de voor een aannemer te stellen milieucontour.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling kan worden uitgevoerd zonder daarbij een belemmering te vormen voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven en andersom.