direct naar inhoud van 5.9 Externe veiligheid
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

5.9 Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water, spoor en door buisleidingen. Externe veiligheid speelt een steeds belangrijkere rol in de ruimtelijke ordening. Het is dan ook van belang inzicht te krijgen in de objecten en elementen in of nabij het plangebied die de externe veiligheid in het gebied kunnen beïnvloeden.

Het vigerende beleid is vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid van Inrichtingen (BEVI). De risico's mogen een bepaald niveau niet te boven gaan. Voor het transport van gevaarlijke stoffen is die risiconormering verwoord in de 'Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (RNVGS). Bij ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de vastgestelde risiconormering ten aanzien van de externe veiligheid. In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is onderzoek naar externe veiligheid uitgevoerd. Hieronder wordt enkel de conclusie van het onderzoek weergegeven. De volledige rapportage is een separate bijlage.

Bedrijven

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven aangetroffen waarvoor een onderzoeksplicht geldt in het kader van Bevi. Er hoeft derhalve geen Kwantitatieve Risico-analyse (QRA) te worden uitgevoerd.

Vervoer over spoor

De tracés Winterswijk - Arnhem en Winterswijk - Zutphen zijn niet nabij het plangebied gelegen. Op deze trajecten vindt daarnaast enkel personenvervoer plaats. Dit houdt in dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor geen relevant toetsingsaspect betreft voor onderhavige ontwikkeling.

Vervoer over de weg

In de regel worden routeringsplicht voor gevaarlijke stoffen over rondwegen rond een stad of dorp gelegd. Alleen voor bevoorrading in een stad of dorp wordt hiervoor uitzondering gemaakt. Verwacht mag worden dat de LPG-tankstations gelegen langs de rand van Winterswijk, zullen worden bevoorraad vanaf deze rondweg. De aanvoerwegen/rondwegen mèt routeringsplicht gevaarlijke stoffen (zoals bijvoorbeeld LPG) zijn allen op ruime afstand van het plangebied gelegen. Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is derhalve niet relevant in onderhavig geval. Temeer daar de afstand tot de dichtst bij gelegen woning, voor zover er geen sprake is van herbouw, tot de as van de Singelweg 50 meter bedraagt en het plan nagenoeg geheel wordt afgeschermd door tussenliggende bebouwing.

Vervoer over water

Water waarover routeringsplicht gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd, liggen niet binnen de gemeente Winterswijk. Vervoer van gevaarlijke stoffen over het water is derhalve niet relevant.

Buisleidingen

Er is een KLlC-melding (KLIC = Kabels en Leidingen Informatiecentrum) gedaan om er achter te komen of er leidingen in het gebied liggen die aardgassen onder hoge druk vervoeren. Vanaf de richting Groenlo komt er een hoofdtransportleiding de gemeente Winterswijk binnen. Het betreft hier de aardgasleiding naar een in het zuid-westen van de gemeente gelegen hoofdverdeelstation. Deze leiding is niet gelegen in de directe omgeving van het plangebied. In of nabij het plangebied zelf liggen enkel gastransportleidingen met een druk van 0.1 bar. Deze gasdruk valt buiten de Wet - en regelgeving. Buisleidingen zijn derhalve niet relevant voor dit onderzoek. De aanwezige buisleidingen belemmeren de planvorming niet.

Conclusie

Omdat er voor bedrijven, vervoer over de weg, spoor en vervoer over water en door buisleidingen geen overschrijding van de toetsingsnormen zijn, zoals die in het besluit Externe Veiligheid en de circulaire Risiconormering Vervoer gevaarlijke Stoffen vastgesteld zijn, vormt de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse geen belemmering in het kader van Externe Veiligheid.