direct naar inhoud van 6.2 Specifieke bestemmingsregels
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

6.2 Specifieke bestemmingsregels

In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de verschillende bestemmingen.

Gemengd

Gebruik

De gronden die zijn bestemd als 'Gemengd' zijn bedoeld voor het gebruik voor woningen, detailhandel, publieksgerichte en/of maatschappelijke dienstverlening, kantoren en ondergeschikte horecafunctie.

Bouwen

Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen de aangegeven bouwvlakken. Er wordt uitgegaan van bebouwing bestaande uit twee bouwlagen met kap. Er is voor het bevoegd gezag een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toelaten van een extra bouwlaag en andere vormen van kapconstructies.

Verkeer - Verblijfsgebied

Gebruik

De gronden die zijn bestemd als 'Verkeer – Verblijfsgebied' zijn bedoeld voor verkeersdoeleinden ten behoeve van bestemmingsverkeer in de vorm van woonstraten en woonpaden, met bijbehorende parkeer-, groen- en speelvoorzieningen. Tevens zijn waterhuishoudkundige voorzieningen, kunstwerken en nutsvoorzieningen toegestaan.

Bouwen

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 10 meter en nutsvoorzieningen met een maximale hoogte van 3 meter en een maximale oppervlakte van 15 m².

Wonen

Gebruik

De gronden die bestemd zijn voor 'Wonen' zijn bedoeld voor woningen. Ter plaatse van het nieuw te realiseren zorgappartementencomplex zijn uitsluitend zorgwoningen met ondergeschikt hieraan horeca, detailhandel, publieksgerichte en/of maatschappelijke dienstverlening en medische en welzijnsvoorzieningen toegestaan. Naast het wonen zijn ook beroepsmatige activiteiten rechtstreeks toegestaan over een beperkt oppervlak van de woning. Bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen in een woning toegestaan door middel van het verlenen van omgevingsvergunning voor het afwijken.

Bouwen

Ter plaatse van het nieuw te realiseren zorgappartementencomplex mag enkel het type gestapelde woningen worden gebouwd zoals is aangeduid. Hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd (grotendeels) in de aangeduide gevellijn of op een afstand van maximaal 3 meter erachter. Er wordt uitgegaan van bebouwing bestaande uit deels twee bouwlagen en deels drie bouwlagen met kap. Er is voor het bevoegd gezag een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor het toelaten van een extra bouwlaag, een overkapping vóór de voorgevel en andere vormen van kapconstructies.

Waarde - Archeologie

Gebruik

De voor Waarde - Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor de bescherming van de voorkomende archeologische waarde. Bij strijd tussen het belang van de archeologische waarden en de overige bestemmingen prevaleert de bestemming 'Waarde – Archeologie'.

Bouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd met een oppervlakte van meer dan 50 m2. Het bevoegd gezag kan hiervan afwijken. Daarnaast is een omgevingsvergunningstelstel opgenomen.