direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

Hoofdstuk 3 Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt het relevante rijks-, provinciaal-, regionaal en gemeentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke structuur en de functionele structuur opgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan relevant Europees beleid.

Op het gebied van het Rijksbeleid kan o.a worden gedacht aan de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Op provinciaal niveau kan onder andere worden gedacht aan het Streekplan / structuurvisie Gelderland.

Op gemeentelijk niveau zijn onder andere de volgende beleidsstukken van belang: visie buitengebied en het landschapsontwikkelingsplan.

Voor alle relevante beleidskaders verwijzen wij naar de toelichting van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Het verzoek is passend in het algeheel ruimtelijk beleid.

In Winterswijk is geen specifiek beleid voor het wijzigen van een detailhandelsbestemming in een woonbestemming. Uitgangspunt van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk was het bestemmen conform feitelijk gebruik.

Meestal wordt ervoor gekozen om het gehele perceel te wijzigen in wonen. In dit geval wil de initiatiefnemer de mogelijkheid tot detailhandel open laten. Het betreft slechts een kleine oppervlakte, waarmee de detailhandel ruimtelijk ondergeschikt is aan het wonen. De oppervlakte is ook niet groter dan het huidige winkeltje. Wij vinden dit passen bij het detailhandelsbeleid van de gemeente. Onze detailhandelsvisie gaat niet concreet in op Meddo. Het is van belang dat nieuwe detailhandel de bestaande detailhandelstructuur niet ontwricht. De gewenste detailhandel past qua omvang binnen de detailhandelstructuur van Meddo en draagt bij aan het instandhouden en verder versterken van de leefbaarheid/lokale economie in Meddo. Hierbij aansluitend kan voor dit perceel gesteld worden dat een woonbestemming het beste past bij de feitelijke en toekomstige situatie. Er vinden geen andere bedrijfsactiviteiten plaats dan kleinschalige verkoop vanuit de bakkerswinkel. Wonen is het overheersende ruimtelijke gebruik, waarbij de detailhandel ondergeschikt is.

Woonvisie

Op 27 januari 2011 heeft de gemeenteraad de Regionale Woonvisie vastgesteld. Door het vaststellen van de regionale woonvisie heeft de gemeente Winterswijk zich verplicht om niet meer woningbouwplannen te ontwikkelen dan de regionale afspraken toelaten. Er is een planningslijst opgesteld waarop aangegeven is welke woningbouwplannen wel door kunnen gaan.

Voor het splitsen van een woning is een omgevingsvergunning nodig. Zodra deze verleend is, telt de woning volgens het CBS mee als nieuwe woning. De woning telt mee bij de 50 woningen die in Winterswijk gereserveerd zijn voor hergebruikverzoeken (VAB-beleid). Het aantal van 50 is nog niet bereikt, vandaar dat een extra woning toegevoegd kan worden.