direct naar inhoud van 5.2 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

5.2 Bedrijven en milieuzonering

Er moet worden beoordeeld of de omgeving hinder ondervindt aan deze woning met splitsing.

Vanuit het milieusysteem Gisvg is geconstateerd dat in de omgeving enkele bedrijven zijn gelegen die hinder kunnen ondervinden:

1) Sellink, Geldereschweg 1 en 3 (Bakkerij);

2) Lantink Garantmarkt, Geldereschweg 15 (supermarkt);

3) Café spiekerman, Goorweg 5;

4) Basisschool Kempken, Beuksveld 6 (staat niet geregistreerd in Gisvg).

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn er in de kgm-reeks nr. 9 “bedrijven en milieuzonering” van de VNG aanbevolen afstanden ten aanzien van de diverse milieuaspecten aangegeven

Deze afstanden zijn schematisch aangegeven, waarbij het vetgedrukte getal maatgevend is.

  SBI-code   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   grootste afstand  
1   1581/107`,nr 2 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v.c. >= 7500 kg meel/week   100   30   100   30   100  
2   5211/2,5246/9 Supermarkten en warenhuizen   0   0   10   10   10  
3   554/563, 1 Café 's, bars   0   0   10   10   10  
4   801, 802, 852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   0   0   30   0    
  • Onder 1 zijn de milieuaspecten geur en geluid maatgevend met een afstand van 100 meter. Binnen deze zone van 100 meter, gemeten vanaf bouwblok van het bedrijf tot bouwblok woning met splitsing, mogen zich geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens). Anders is er sprake van geen goede ruimtelijke ontwikkeling. De ontwikkeling ligt binnen deze zone.
  • Onder 2 is het milieuaspecten geluid en gevaar maatgevend met een afstand van 10 meter. Binnen deze zone van 10 meter, gemeten vanaf bouwblok van het bedrijf tot bouwblok woning met splitsing, mogen zich geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens). Anders is er sprake van geen goede ruimtelijke ontwikkeling. De ontwikkeling ligt niet binnen deze zone.
  • Onder 3 zijn de milieuaspecten geluid en gevaar maatgevend met een afstand van 10 meter. Binnen deze zone van 10 meter, gemeten vanaf bouwblok van het bedrijf tot bouwblok woning met splitsing, mogen zich geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens). Anders is er sprake van geen goede ruimtelijke ontwikkeling. De ontwikkeling ligt niet binnen deze zone.
  • Onder 4 is het milieuaspect geluid maatgevend met een afstand van 30 meter. Binnen deze zone van 30 meter, gemeten vanaf bouwblok van het bedrijf tot bouwblok woning met splitsing, mogen zich geen objecten bevinden die benoemd zijn in de kgm-reeks (woningen en verblijfsruimten voor de mens). Anders is er sprake van geen goede ruimtelijke ontwikkeling. De ontwikkeling ligt binnen deze zone.

Er is dus in beginsel op basis van adviesafstanden geen sprake van goede ruimtelijke ontwikkeling. De afstand tot bakkerij Sellink en tot de school is te kort. Van deze afstanden kan gemotiveerd afgeweken worden. Met betrekking tot de bakkerij het volgende. Voor Bakkerij Sellink is op grond van de melding voor Activiteitenbesluit d.d. 28 juli 2011 een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Akoestisch onderzoek is door Van der Boom uitgevoerd, d.d. 23 mei 2011 kenmerk 09-139. Er is onderzoek gedaan naar de bedrijfssituatie van Sellink, o.a naar de koeling, afzuiging en de laad en losactiviteiten. Hieruit is gebleken dat op de dichtstbijzijnde woningen alleen een overschrijding is in de laad- en losactiviteiten. Het bedrijf heeft derhalve een andere aan/afvoerroute en een overdekte laad en losruimte aan oostzijde van de inrichting gerealiseerd. Het bedrijf voldoet hiermee aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Kortom er is gemeten naar de dichtbijgelegen woningen, het bedrijf voldoet en de woning Geldereschweg 17 ligt op een grotere afstand van Sellink. Hiermee is de onderbouwing geleverd om op dit punt af te wijken van de standaardafstand.

Met betrekking tot de school kan gezegd worden dat de afstand tussen beide bestemmingsvlakken ca. 19 meter is. Een afstand van 30 meter is gewenst in verband met geluid. De afstand tussen de bebouwing is ca. 43 meter. Ingevolge artikel 2.18, eerste lid en onder a en h, van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) wordt bij het bepalen van de geluidniveaus het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een inrichting buiten beschouwing gelaten, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein en wordt ook het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs buiten beschouwing gelaten, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs. Dit neemt niet weg dat de raad moet afwegen of geluidoverlast als gevolg van menselijk stemgeluid uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. In dit geval is er nog een woning tussen beide bestemmingsvlakken aanwezig die voor afschermende werking zorgt. Er zijn momenteel geen klachten met betrekking tot geluid van de school bekend bij de gemeente. Door de verwachte bevolkingskrimp is het de verwachting dat het aantal leerlingen op de school minder zal worden. Wij vinden dit voldoende argumenten om gemotiveerd af te kunnen wijken van de adviesafstand.