direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

5.5 Geluid

Wegverkeer

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder moet bij vaststelling, herziening of vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht

De ontwikkeling is gelegen langs 30 km zone wegen. In het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) is er geen onderzoeksplicht naar 30 km/h-wegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening kan het echter wel noodzakelijk zijn de akoestische gevolgen van een 30 km/h-weg in kaart te brengen om te onderzoeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dat ondanks de Wgh bij 30 km/h-wegen soms toch een akoestische beschouwing moet plaatsvinden, is uitgesproken in door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 3 september 2003 (nr. 200203751/1).

Advies is om aan te tonen dat de nieuwe hindergevoelige functies een aanvaardbaar akoestisch klimaat hebben ten opzichte van de omliggende wegen. Hieruit kan voortkomen dat er geluidswerende voorzieningen moeten worden getroffen ten opzichte van de hindergevoelige functies. In het kader van het art. 3.2 lid 7 Bouwbesluit 2003 stelt deze ook eisen aan de geluidwering van woningen voor geluid van wegen die niet onder de Wet geluidhinder (de 30 km/h wegen) vallen.

In bijlage 1 vindt u een quick-scan geluid. Hieruit blijkt dat er een lichte overschrijding (2,1 en 2.0) is inzake de toets woonkamer en slaapkamer. Bij de te verlenen omgevingsvergunning voor de verbouwing zal aangetoond moeten worden dat een goed binnenklimaat qua geluid gegarandeerd is. Door de geringe overschrijding is het de verwachting dat hieraan voldaan kan worden. Nader onderzoek achten wij op dit moment niet nodig.