direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen
Plan: De Rikker fase III e.v., wijziging Sint Elisabethgaarde/Kobstederstraat
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1303SGELISABETHG-OW01

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maximaal 5 woningen in de woningtypologieën vrijstaand en twee-aaneen;
 • b. praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

5.2 bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt:
  • 1. bij twee-aaneen gebouwde woningen minimaal 2,5 m aan één zijde, met dien verstande, dat aan die zijde die afstand minder 2,5 m mag bedragen, mits dit deel van het hoofdgebouw minimaal 2,5 m achter de voorgevel en met een maximale goothoogte van 3 m wordt gebouwd;
  • 2. bij vrijstaande woningen minimaal 2,5 m, met dien verstande dat aan één zijde van het hoofdgebouw en/of bijgebouw die afstand minder dan 2,5 m mag bedragen, mits dit deel van het hoofdgebouw minimaal 2,5 m achter de voorgevel en met een maximale goothoogte van 3 m wordt gebouwd;
 • c. voorgevels van hoofdgebouwen worden gebouwd in de bouwgrens ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn';
 • d. afstand tussen de voorgevel en achtergevel van hoofdgebouwen (hoofdbouwstrook) bedraagt:
  • 1. bij twee-aan-een gebouwde woningen maximaal 12 m, met dien verstande, dat deze afstand ten aanzien van de eerste bouwlaag 15 m mag bedragen;
  • 2. bij vrijstaande woningen maximaal 15 m, met dien verstande, dat deze afstand ten aanzien van de eerste bouwlaag 20 m mag bedragen;
 • e. de onder d bedoelde hoofdbouwstrook mag aan de achterzijde worden overschreden door delen van het hoofdgebouw, mits:
  • 1. de goothoogte van dat deel van het hoofdgebouw maximaal 3 m bedraagt;
  • 2. de oppervlakte van het achter de hoofdbouwstrook gelegen deel van het hoofdgebouw maximaal 50 m2 bedraagt, met dien verstande, dat deze oppervlakte in mindering wordt gebracht op de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen;
  • 3. het bebouwingspercentage maximaal 50% bedraagt;
 • f. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
 • g. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3 m;
 • h. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen per hoofdgebouw bedraagt maximaal:
  1. 50 m2 op bouwpercelen tot 350 m2;
  2. 60 m2 op bouwpercelen tot 750 m2;
  3. 70 m2 op bouwpercelen tot 1.000 m2;
  4. 80 m2 op bouwpercelen tot 1.250 m2;
  5. 90 m2 op bouwpercelen tot 1.500 m2;
  6. 100 m2 op bouwpercelen groter dan 1.500 m2;
  met een bebouwingspercentage van maximaal 50%;
 • i. afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan minimaal 2,5 m.
5.2.2 Overkappingen

Overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. minimaal 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en/of het verlengde daarvan;
 • c. de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
 • d. gezamenlijke oppervlakte per hoofdgebouw bedraagt maximaal 25 m2.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de bouwhoogte bedraagt maximaal 1 m vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
 • b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw.
5.3 afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. de oppervlakte maximaal 50 m2 bedraagt;
 • c. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur;
 • d. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of een winkelstraat worden uitgeoefend;
 • e. er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
 • f. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf.