Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

3.2 Provinciaal beleid


3.2.1 Streekplan 2005-2015
Volgens het Streekplan Gelderland 2005 staat de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied onder druk. De primaire productie van land- en tuinbouw heeft een steeds kleiner aandeel in de economie. Daarnaast staat ook de kwaliteit van de natuur onder druk, dit als gevolg van versnippering van ecologische verbanden. De vitaliteit van het landelijk gebied staat ook onder druk door 'ontgroening'. In combinatie met schaalvergrotingstendensen in voorzieningen, tast dit de leefbaarheid van het landelijke gebied aan. De provincie onderkent in haar streekplan dat de betekenis van de vrijetijdseconomie toe neemt. Naast de land- en tuinbouw kan deze dienen als nieuwe belangrijke economische drager van het gebied. Mits passend binnen de kwaliteiten van het landelijk gebied is ontwikkeling van deze nieuwe drager wenselijk. Voor een samenhangende impuls in het functioneren van het landelijk gebied wordt in de komende jaren het Reconstructieplan Achterhoek-Liemers uitgevoerd.
 
Conclusie
Ondanks de geringe omvang van het project draagt het bij aan de vitalisering van het gebied. In het geval van onderhavig project zullen oude overbodige agrarische bijgebouwen worden gesloopt en daarvoor in de plaats komt een nieuw bijgebouw op een locatie waar het wel van nut is.

3.2.2 Streekplanherziening kernkwaliteiten
In het streekplan zijn een aantal onderdelen waarvan aangegeven is dat deze nader uitgewerkt dienen te worden. Eén van deze onderdelen is het set aan kernkwaliteiten van de nationale landschappen. Het plangebied ligt namelijk in het nationale landschap Winterswijk. Voor het landschap rondom Winterswijk zijn in de herziening de kernkwaliteiten expliciet omschreven. In hoofdlijnen houden deze het volgende in:
Conclusie
Het slopen van de opstallen en de bouw van de kapschuur zijn, gezien de omvang, geen ruimtelijke ingrepen die enige impact hebben op, dan wel afbreuk doen aan, de kernkwaliteiten van het nationale landschap.

3.2.3 Grond voor verandering, reconstructieplan Achterhoek en Liemers (feb 05)
Het reconstructie plan voorziet in een herschikking van de functies intensieve landbouw, wonen, werken, recreatie, natuur en landschap. Te vaak zitten deze functies elkaar in de weg. Om deze ‘gestapelde problematiek’ op een samenhangende manier aan te pakken heeft het Rijk de Reconstructiewet in het leven geroepen. De wet geldt voor alle gebieden in zuid en oost Nederland met een vergelijkbare problematiek, de zogenaamde concentratiegebieden. Directe aanleiding voor de wet was de varkenspestepidemie van 1997. Eén van de geformuleerde doelen van de wet was het verbeteren van de sociaal economische omstandigheden voor landbouw, recreatie en toerisme en voor wonen, werken en leefbaarheid. Eén van de doelen van het reconstructieplan is het vitaliseren van het platteland. Naast het stimuleren van de veehouderij is er ook aandacht voor het versterken van de natuur- en landschapswaarden en voor verbetering van de waterhuishouding en waterkwaliteit. De belasting van het milieu moet verminderden en de infrastructuur, economische structuur en het woon- en werkklimaat juist verbeteren. Op deze wijze ontstaat er weer een vitaal platteland.
 
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het initiatief, middels het principe van bovenplans verevenen, voldoende bijdraagt aan de vitalisering van het platteland. Wat aansluit bij de doelen van het reconstructieplan Achterhoek en Liemers.