Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

3.3 Regionaal beleid


3.3.1 Functies zoeken plaatsen zoeken functies
Op 9 januari 2007 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland het rapport ‘Functies zoeken plaatsen zoeken functies' vastgesteld. Het rapport is opgesteld door de acht Achterhoekse gemeenten in samenwerking met de regio Achterhoek en fungeert als een ruimere invulling van het provinciale Streekplan. De regio Achterhoek heeft als eerste regio een eigen regionaal beleid voor hergebruik opgesteld. Een belangrijk principe bij het hergebruik is de zogenaamde 'verevening': een groter nieuw- en verbouwoppervlak is mogelijk mits daar compensatie tegenover staat. Dat kan bijvoorbeeld de sloop van gebouwen zijn, investeren in de verbetering van de landschappelijke omgeving, het behoud van karakteristieke of monumentale gebouwen, betere infrastructuur of recreatieve voorzieningen. Hergebruik van gebouwen is het uitgangspunt, maar vervangende nieuwbouw is onder voorwaarden mogelijk.
 
Dit regionaal beleid is opgesteld omdat veel agrarische bedrijven stoppen. Door schaalvergroting komen boerderijen leeg te staan. De doelstelling voor het rapport is: ‘Het vrijkomen van agrarische gebouwen, omdat deze door schaalvergroting niet meer nodig zijn, biedt nieuwe kansen. Door op een goede manier hergebruik en/of functieverandering van deze gebouwen te stimuleren, kunnen de leefbaarheid, de vitaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied een nieuwe impuls krijgen.’ Bij de uitwerking van dit beleid moet aan de volgende uitgangspunten voldaan worden:
Conclusie
Onderhavig plan past niet helemaal binnen de doelstelling van het regionaal beleid. Binnen het plan is geen sprake van hergebruik of een functieverandering van oude agrarische gebouwen. Er zal een nieuwe kapschuur worden opgericht en de nieuwbouw zal worden gecompenseerd door de sloop van een aantal schuren met een gelijk of zelfs groter bebouwd oppervlak. Hierdoor zal er geen extra landelijk gebied vrijkomen. De oude, ongebruikte schuren worden op deze wijze vervangen door een nieuwe kapschuur. De bijdrage aan de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied zal echter zeer beperkt blijven.