Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

4.6 Water

Beleid algemeen
Het algemene waterbeleid dat op het projectgebied van toepassing is, staat beschreven in de Vierde Nota Waterhuishouding van de Rijksoverheid (zie hoofdstuk 3) en het beleid van het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast zullen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) de komende jaren richtinggevend worden voor het regionale waterbeheer in Nederland.
 
NBW en KRW
Het NBW betreft vooral kwantiteitsaspecten van het waterbeheer, zoals de waterberging bij hevige regenval. De KRW richt zich met name op de chemische en ecologische waterkwaliteit. Waterschap Rijn en IJssel is volop bezig met beide richtlijnen. Het NBW heeft tot doel om in de periode tot 2015 het watersysteem in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan dit samen aanpakken. Het gaat daarbij om het aanpakken van de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en een veranderend klimaat. Nederland krijgt hierdoor steeds meer te maken met extreem natte en extreem droge periodes. Om deze problemen te bestrijden zijn maatregelen nodig met als uitgangspunt het eerst vasthouden, dan bergen en vervolgens afvoeren van water.
 
Beleid Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft eind 2006 een nieuw waterbeheerplan vastgesteld voor de periode 2007-2010. Met de voornemens uit het Waterbeheerplan wil het waterschap actief inspelen op alle lopende en komende veranderingen zoals de wijzigingen in de waterwetgeving en de Kaderrichtlijn Water. Er zijn mogelijkheden om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren en om meer ruimte te bieden voor het vasthouden van water. Het gewenste peilbeheer wordt in het hele gebied in de komende periode planmatig opgepakt voor de landbouw en de natuur. Het beheer van water en afvalwater in stedelijk gebied krijgt steeds meer aandacht. In het landelijk gebied wil het waterschap kansen bieden voor recreatie op of bij het water. In de planperiode legt het waterschap twee accenten. Het waterschap werkt aan een sterke gebiedsgerichte bijdrage, onder andere in de gebieden Winterswijk Oost, de Graafschap, de Havikerwaard en de Rijnstrangen. Verder beoogt het waterschap een versterking van de samenwerking met de gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties.
 
Compensatie
Voor het aspect water zijn twee elementen van belang, watercompensatie, extra verharding moet gecompenseerd worden en waterkwaliteit. De totale oppervlakte van het bouwplan bedraagt 114 m². Er zal echter geen sprake zijn van een toename van de verharding. De nieuwe schuur wordt namelijk gebouwd op een bestaande fundering. Daarnaast is er sprake van compensatie door gebruik te maken van het principe van bovenplans verevenen. Ten aanzien van compensatie geldt dat gezien de planologische ingreep er geen aanleiding bestaat tot aanvullende maatregelen. Volstaan kan worden met het voeren van overleg in het kader van de watertoets.
 
Water in relatie tot ontwikkeling nieuwbouw kapschuur
 
Huidige situatie
Het projectgebied is gelegen in het buitengebied van de kern Meddo. De nieuwbouw omvat een oppervlakte van ca. 114 m². In de huidige situatie is het projectgebied naast de reeds aanwezige woning en kelder grotendeels in gebruik als grasland. Er zijn geen watergangen of open water aanwezig op de locatie.
 
Toekomstige situatie
De verharding in de toekomstige situatie zal bestaan uit woonbebouwing en bijgebouwen met daarbij de overige verharding voor onder andere de oprit en de tuininrichting. Het deel dat niet verhard is, zal in de toekomstige situatie tuin zijn. Waterafvoer De nieuwe kapschuur zal worden aangesloten op het huidige systeem van afkoppeling hemelwater. Het hemelwater zal worden afgevoerd via het bestaande rioolstelsel.
 
Conclusie
Door de bouw op bestaande fundering en de kleine schaal van het project zijn geen watercompenserende maatregelen vereist. Het aspect water vormt geen belemmering voor het onderhavige project.