Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

4.8 Archeologie en cultuurhistorie

Door de ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992) heeft Nederland zich verplicht tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is het archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. Bij nieuwe ontwikkelingen moet derhalve onderzocht worden of sprake is van archeologische waarden. Als archeologische waarden aanwezig zijn, moet worden bepaald hoe hier mee om te gaan. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken. In dit verband moet een verkenning worden gedaan om archeologische potentie in te schatten. In onderstaande afbeeldingen is een uitsnede van de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Gelderland te zien. Hierop is te zien dat beide locaties in een gebied met een lage archeologische trefkans.
 
Uitsnede CHW Oostendorperdiek
 
Uitsnede CHW Lemmenesweg
 
Conclusie
De provinciaal Archeologische Waardenkaart uit het streekplan toont aan dat beide locaties een lage trefkans hebben op archeologische sporen. Dit impliceert, mits lokaal beleid anders aangeeft, dat archeologisch onderzoek niet noodzakelijk is.