direct naar inhoud van 4.7 Geur
Plan: Ratumseweg 23
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01

4.7 Geur

Bij het voorbereiden en opstellen van een ruimtelijk plan moet onder andere het aspect geurhinder worden beoordeeld. Enerzijds moet er beoordeeld worden of ter plaatse een goed woon- en verblijfsklimaat kan worden gegarandeerd, anderzijds mogen de belangen van omliggende bedrijven en derden niet onevenredig worden geschaad.

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) - per 1 januari 2007 in werking getreden - vormt bij vergunningverlening Wet milieubeheer het exclusieve toetsingskader voor de geurbelasting afkomstig van dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv maakt onderscheid in dieren met en dieren zonder een vastgestelde geuremissiefactor. Voor de eerste soort (bedrijven met een intensieve tak) wordt de geurbelasting bij geurgevoelige objecten berekend, voor de tweede (veelal rundveehouderijbedrijven) gelden vaste minimumafstanden tot dergelijke objecten.

In de omgeving ligt het volgende veehouderijbedrijf:

Ratumseweg 19, veehouderijbedrijf

Er van uitgaande dat hier nog steeds sprake is van een veehouderijbedrijf dient er in het kader van de Wgv een toets te worden uitgevoerd. De toets heeft betrekking op de realisatie van het project en de mogelijke negatieve gevolgen voor het veebedrijf. Doordat het bedrijf op meer dan 50 meter van de nieuw te realiseren woningen is gelegen wordt aan de Wet geurhinder en veehouderij voldaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01_0008.png"

afbeelding globale geurcontour. bron principe verzoek.

Conclusie

In de directe omgeving van het plan is één veehouderijbedrijf gelegen. Het bepalen van een geurcontour is hiervoor noodzakelijk. Op de bovenstaande afbeelding is de 50 meter grens vanaf het naastgelegen agrarisch bouwperceel weergegeven. Door de realisatie van het plan is er geen sprake van belemmeringen voor het naastgelegen veehouderijbedrijf doordat de nieuwe woningen buiten het gearceerde gedeelte worden gerealiseerd. Er wordt een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd voor de nieuwe woningen op de plan locatie.