direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Meekertweg 2a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01

5.2 Geluid

Voor de nieuw te realiseren woning is onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting door wegverkeer.

De locatie Meekertweg 2 is gelegen buiten de bebouwde kom van Winterswijk. De rechter zijgevel van de woning ligt op ca. 240 meter uit de as van de Groenloseweg (N319), binnen de geluidzone van deze weg. De voorgevel van de woning ligt op ca 80 meter uit de as van de Meekertweg, binnen de geluidzone van deze weg. Een situatieoverzicht is weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 1 in bijlage II (zie: akoestisch onderzoek).

De geluidbelasting is berekend met behulp van een rekenmodel op basis van de weg- en verkeersgegevens zoals aangeleverd door de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland. De hoogste geluidbelasting op de woning bedraagt 45 dB na aftrek van 5 dB door wegverkeer op de Meekertweg en 40 dB na aftrek van 2 dB door wegverkeer op de Groenloseweg (N319). De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt daarmee niet overschreden. Voor de woning hoeft dan ook geen hogere waarde te worden aangevraagd.

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering mag geen aftrek plaatsvinden ex. artikel 110-g Wgh. Er moet daarom gerekend worden met de geluidbelasting voor alle wegen samen zoals weergegeven in tabel III.1. De geluidbelasting op de voorgevel van de woning bedraagt ten hoogste 50 dB zonder aftrek. De benodigde karakteristieke geluidwering GA;k bedraagt dan 20 dB, dit is de minimale waarde conform het Bouwbesluit. Er zijn voor de gevels van de woning geen aanvullende geluidwerende voorzieningen nodig.

Conclusie: Het aspect geluid vormt, gezien de conclusie uit het akoestisch onderzoek, geen belemmering voor dit (wijzigings)plan.