direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Meekertweg 2a
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01

Hoofdstuk 6 Archeologie en cultuurhistorie

3.1 Archeologische waarden

Het betreffende bijgebouw ligt binnen een landschappelijke eenheid met een hoge verwachte dichtheid aan archeologische resten. De archeologische resten bevinden zich vlak onder het maaiveld.

Zie kaartuitsnede en legenda.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01_0006.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.WP1203BGMEEKERTW2A-OW01_0007.png"

Kaartuitsnede en legenda zijn ontleend aan:

Cultuurhistorische atlas Winterswijk, Raap Archeologisch Adviesbureau en Bureau Overland, RAAP-rapport 1878, 2009.

In de provinciale nota “Provinciaal Beleidskader Archeologie. Interimkader 2009-2012.” (10 maart 2009) is een groot deel van de gemeente Winterswijk aangewezen als Gelderse parel. Het plangebied ligt binnen deze parel. De consequenties van de parelgebieden zijn overigens op dit moment nog niet duidelijk.

3.2 Archeologietoets

Algemeen

Bij veranderingen van de bestaande bestemming dient naar het aspect van de archeologie te worden gekeken. Op die locaties binnen het plangebied waar in de toekomst nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden, zal bekeken moeten worden of het uitvoeren van archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Op basis van het onderzoek kan worden beslist hoe met de eventueel aanwezige archeologische waarden dient te worden omgegaan.

Gemeentelijk archeologisch beleid

Op 25 november 2010 is de nieuwe Erfgoedverordening met bijbehorende archeologische beleidskaart door de gemeenteraad vastgesteld.

Op grond van dit beleid dient de archeologische beleidskaart als onderlegger voor nieuwe bestemmingsplannen te worden gebruikt. Ook voor het onderhavige wijzigingsplan is een archeologietoets vereist.

Beoordeling

Het bouwplan ligt binnen de archeologische zone met een hoge archeologische verwachting (archeologische verwachting 3 en 4). Binnen deze zone is archeologisch onderzoek noodzakelijk als de bodemverstoring groter is dan 100 m2 èn dieper reikt dan 30 cm minus maaiveld.

T.b.v. de bouw blijft de bestaande fundering ongewijzigd en vinden geen graafwerkzaamheden plaats (op basis van verstrekte informatie). Verondersteld wordt dat de totale bodemingrepen, onder meer voor kabels en leidingen e.d., het oppervlaktecriterium voor archeologisch onderzoek niet zullen overschrijden. Een archeologisch onderzoek wordt in dat geval niet noodzakelijk geacht.

Als sprake is van nieuwe kelders (en de totale bodemingreep groter is dan 100 m2) is archeologisch onderzoek wel aan de orde.

Conclusie

De gemeentelijke archeologische beleidskaart dient als onderlegger te worden gebruikt voor het nieuwe wijzigingsplan. Voor de op te nemen planregels e.d. wordt kortheidshalve verwezen naar het bestemmingsplan buitengebied (momenteel in procedure). Dit bestemmingsplan is overeenkomstig de Erfgoedverordening 2010 met archeologische beleidskaart opgesteld.

Voor het voornoemde bouwvoornemen is archeologische onderzoek niet noodzakelijk omdat de totale bodemingreep het oppervlaktecriterium van 100 m2 niet te boven gaat.