direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Juridisch bestuurlijke aspecten
Plan: Bredelerweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01

Hoofdstuk 8 Juridisch bestuurlijke aspecten

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de planregels. Zo wordt een toelichting gegeven op het juridische systeem en op alle afzonderlijke bestemmingen.

Voor het opstellen van de regels is gebruik gemaakt van de bestemmingsregels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk. Een toelichting op de woonbestemming vindt u hieronder. Voor een toelichting op de overige regels verwijzen wij u naar het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Wonen

Inhoud van woningen

- De woningen zijn als zodanig bestemd en hebben een toegestane inhoud van de bestaande inhoud.

- Een vergroting van de toegestane inhoud, van de toegestane oppervlakte bijgebouwen en van de herbouw van een woning kan worden toegestaan via een omgevingsvergunning ten behoeve van het afwijken van de bouwregels.

- Tevens kan via een omgevingsvergunning ten behoeve van het afwijken van de gebruiksregels de splitsing van woningen worden toegestaan, alsmede de realisatie van een paardenbak.

Bijgebouwen en overige bouwwerken

Artikel 1 geeft een omschrijving van de begrippen bijgebouw, aan- en uitbouwen en overkappingen. Bedoeld worden erkers, vrijstaande of aangebouwde garages, bergingen, schuurtjes, carports en daarmee gelijk te stellen gebouwen. Bouwwerken, geen gebouw zijnde, zijn toegestaan, indien zij behoren bij de woonfunctie en worden opgericht binnen het bestemmingsvlak van de bestemming wonen. Daarbij dienen zij te voldoen aan de bouwregels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Nevenactiviteiten

Binnen de woning en de bijgebouwen zijn aan huis verbonden beroepen toegestaan. Ook kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning ten behoeve van het afwijken van de gebruiksregels verlenen voor het gebruik van een woning als vakantie-/recreatiewoningen en het toestaan van allerlei nevenactiviteiten.