direct naar inhoud van 4.3 Milieu overig
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

4.3 Milieu overig

De eigenaar van het perceel zal een nieuwe melding indienen op grond van het Besluit veehouderij. Dit is afdoende voor wat betreft milieu. De overige milieuaspecten vormen eveneens geen belemmeringen voor de wijziging. Hierbij is gekeken naar geluid, lucht, geur, externe veilgheid en milieuzonering. Er wordt geen groen weggehaald, en ook geen opstallen waar beschermde dieren in zouden kunnen zitten. Het gedeelte dat onderdeel wordt van het bouwperceel is reeds geheel verhard.

Het perceel Ratumseweg 5-7 ligt op een zodanige afstand tot een gekwalificeerd natuurgebied (Willinks Weust), dat op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de gevraagde wijziging een NB-vergunning vereist is. Deze vergunning heeft initiatienemer bij brief van 4 april 2012 bij Gedeputeerde Staten van Gelderland aangevraagd. Met ingang van 12 juli 2012 tot en met 23 augustus 2012 ligt het ontwerpbesluit van de natuurbeschermingsvergunning ter inzage.Indien geen zienswijzen worden ingediend zal deze vergunning worden verleend.