direct naar inhoud van Regels
Plan: Bekeringweg 14-16
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1510BGBEKERIWG14-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan Bekeringweg 14-16 met identificatienummer NL.IMRO.0294.WP1510BGBEKERIWG14-VA01 van de gemeente Winterswijk;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wonen

2.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, waarbij inwoning is toegestaan;
 • b. praktijk- en kantoorruimten voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat maximaal 50 m2 van de vloeroppervlakte van de woning en de bijgebouwen ten behoeve van deze activiteiten in gebruik mag zijn en dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • c. bed & breakfastvoorzieningen, met dien verstande dat maximaal 60 m2 van de oppervlakte van de woning hiervoor mag worden gebruikt met inbegrip van maximaal 2 slaapverblijven van elk maximaal 30 m2 voor in totaal maximaal 4 personen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

2.2 Bouwregels
2.2.1

Binnen het bestemmingsvlak is aan hoofdgebouwen, bijgebouwen en overkappingen maximaal toegestaan:

 • a. één vrijstaande woning met een inhoud van 750 m3 en bijgebouwen met een gezamenlijk oppervlak van 200 m2, en;
        1.   één vrijstaande woning met een inhoud van 750 m3 en bijgebouwen en overkappingen met een gezamenlijk oppervlak van 250 m2, of  
        2.   twee aaneengebouwde woningen met een maximale inhoud van 750 m3 per woning en bijgebouwen en overkappingen met een gezamenlijk oppervlak van 125 m2 per woning;  
        met dien verstande dat de inhoud van een woning ten minste 400 m3 bedraagt.  
2.2.2

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal 6 m;
 • c. bouwhoogte maximaal 10 m.
2.2.3

Bijgebouwen en overkappingen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. goothoogte maximaal 3 m;
 • b. bouwhoogte maximaal 6 m.
2.2.4

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.

2.3 Specifieke gebruiksregels

De gebouwen ter plaatse van de bestemming 'Wonen' mogen niet langer dan gedurende een jaar worden gebruikt ten behoeve van de in artikel 2.1 genoemde functies, met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor zover landschappelijke inpassing van het perceel heeft plaatsgevonden en vervolgens aldus in stand wordt gehouden overeenkomstig het daartoe opgestelde 'Inrichtingsvoorstel Bekeringweg 14-16', dat als Bijlage 1 bij deze regels is opgenomen. Een en ander betreft onder meer:

 • a. het uitbreiden van een boomgaard binnen de bestemming 'Agrarisch - Cultuurlandschap';
 • b. het versterken van de houtwal ter plaatse van de bestemming 'Groen'.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Algemene aanduidingsregels

3.1 overige zone - waardevol landschap
3.1.1 Aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bedoeld voor het beschermen en ontwikkelen van het waardevol landschap.

3.1.2 Specifieke gebruiksregels

Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - waardevol landschap' wordt uitsluitend genomen voor zover dit besluit:

 • a. geen aantasting van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap tot gevolg heeft, of;
 • b. het besluit leidt tot behoud of versterking van die bijzondere kwaliteiten.

Artikel 4 Overige regels

4.1 Schakelbepaling

De regels van het bestemmingsplan 'Integrale herziening buitengebied Winterswijk' met identificatienummer NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-va01 van de gemeente Winterswijk zijn van overeenkomstige toepassing op dit wijzigingsplan, met uitzondering van de in voornoemd bestemmingsplan vervatte artikelen 18.1 ('bestemmingsomschrijving'), 18.2 ('bouwregels'), 18.3 ('afwijking van de bouwregels') en 18.4.1 ('Woningsplitsing').

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
5.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
5.1.2

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 5.1.1 met maximaal 10%.

5.1.3

Artikel 5.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
5.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het wijzigingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

5.2.2

Het is verboden het met het wijzigingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 5.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

5.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 5.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

5.2.4

Artikel 5.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan 'Bekeringweg 14-16'.