direct naar inhoud van Regels
Plan: Huttenweg 4
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1510BGHUTTENWEG4-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor toepassing van dit artikel geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

In afwijking van het bovenstaande zijn de volgende begrippen van toepassing:

plan

het bestemmingsplan Huttenweg 4 met identificatienummer NL.IMRO.0294.WP1510BGHUTTENWEG4-VA01 van de gemeente Winterswijk;

bestemmingsplan

de geometrische bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

Artikel 2 Wijze van meten

Voor toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap

Voor toepassing van dit artikel geldt artikel 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 4 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 23 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachting 4

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 26 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor toepassing van dit hoofdstuk geldt hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 overgangsrecht bouwwerken
6.1.1

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot ,

  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.1.2

Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.1.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 met maximaal 10%.

6.1.3

Artikel 6.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

6.2 overgangsrecht gebruik
6.2.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

6.2.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 6.2.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

6.2.3

Indien het gebruik, bedoeld in artikel 6.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

6.2.4

Artikel 6.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan Huttenweg 4 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld op 11 januari 2016 met nummer 90004