direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 1 Inleiding

    Naast Lelystraat 31 ligt een terrein waar voorheen de kwekerij van de familie Gotink was gevestigd. Nu de kwekerij is opgeheven wordt de locatie herontwikkeld door WBC Projecten b.v. Het is de bedoeling dat op het achterliggende terreindeel 15 (senioren)woningen worden gebouwd en aan de Lelystraat één woning (naast Lelystraat 31).

    Dit bouwvoornemen is op 11 maart 2008 aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Het college heeft ingestemd met voorliggend plan voor de bouw van 16 woningen en een (doorgaande) weg. Daarnaast zou, door toepassing van artikel 19 tweede lid van de wet op de Ruimtelijke Ordening (oud), dit plan planologisch geregeld worden. Daar de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening inmiddels is ingetreden en geen schriftelijk verzoek voor dit bouwvoornemen vóór 1 juli 2008 is ingediend, kan deze procedure niet meer worden toegepast. Om die reden wordt dit bestemmingsplan gemaakt.

    Het projectgebied valt binnen het bestemmingsplan Kom West. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk op 24 april 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 29 augustus 2008. Met dit bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan Kom West partieel herzien.

    afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01_0001.jpg"

    Projectgebied gelegen aan de achterzijde van Leliestraat 33