direct naar inhoud van 4.2 Provinciaal beleid
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

4.2 Provinciaal beleid

Streekplan 2005-2015

Volgens het streekplan Gelderland 2005 staat de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied onder druk. De primaire productie van land- en tuinbouw heeft een steeds kleiner aandeel in de economie. Daarnaast staat ook de kwaliteit van de natuur onder druk, dit als gevolg van de versnippering van ecologische verbanden. De vitaliteit van het landelijk gebied loopt door “ontgroening” ook gevaar. In combinatie met schaalvergrotingstendensen in voorzieningen tast dit de leefbaarheid van het landelijk gebied aan.

Om zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en stedelijke vernieuwing te stimuleren geldt als uitgangspunt dat de regio's een aanzienlijk deel van het bouwprogramma voor wonen en werken accommoderen in bestaand bebouwd gebied.

Eén van de ambities van het streekplan is dan ook: “Door middel van bundeling van stedelijke functies wordt bijgedragen aan efficiënt ruimtegebruik en aan een versterking van draagvlak van een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau”.

Voorliggend plan voldoet aan de uitgangspunten die in het Streekplan zijn geformuleerd omdat het in deze gaat om nieuwbouw van woningen in bestaand bebouwd gebied.

Het streekplan is aan te merken als structuurvisie in de zin van artikel 2.2. van de Wet op de ruimtelijke ordening (1 juli 2008).

Integraal uitvoeringsprogramma: Nationaal Landschap Winterswijk

Het uitvoeringsprogramma nationaal Landschap Winterswijk is een uitwerking van de aanwijzing van Winterswijk en omgeving als Nationaal Landschap. Hierin worden de karakteristieken van het landschap omschreven. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van dit beleid. Zij dienen de exacte begrenzing van de nationale landschappen vast te stellen, de kernkwaliteiten ervan uit te werken en voor ieder Nationaal Landschap een integraal uitvoeringsprogramma op te stellen.

Zo'n integraal uitvoeringsprogramma geeft aan welk type projecten er in het Nationaal landschap kunnen worden uitgevoerd zodat de kwaliteit van het landschap kan worden versterkt.

Voor voorliggend bestemmingsplan geldt als belangrijke uitspraak dat de provincie in het uitvoeringsprogramma geen nieuw ruimtelijk beleid toevoegt, het streekplan omvat het ruimtelijk beleid in deze.

In het uitvoeringsprogramma wordt (nogmaals) aangehaald dat intensivering waar mogelijk binnenstedelijk gebied moet plaatsvinden.

Voorliggend bestemmingsplan sluit hierbij aan.