direct naar inhoud van 6.2 flora en fauna
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

6.2 flora en fauna

De Flora- en faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden, vereist dat inzicht wordt geboden in de effecten van een voorgenomen ruimtelijke ingreep op wettelijk beschermde planten en dieren. Als er significant schadelijke gevolgen zullen zijn voor een wettelijk beschermde soort en/of zijn leefgebied, zal bezien moeten worden in hoeverre de schadelijke effecten kunnen worden voorkomen.

Op de voormalige kwekerij heeft hoge en lage beplanting gestaan. Deze beplanting is inmiddels verwijderd. Uit onderzoek bij de Spoorzone bleek dat de gewone dwergvleermuis gebruik maakt van de beplanting langs de Tuunterstraat als vliegroute van de zijde van de kruising met het spoor richting beoogde ontwikkellocatie. De beplanting op het voormalig kwekerijterrein werd als jachtgebied gebruikt.

Op basis van voorgaande is het van belang dat nieuwe beplanting wordt aangebracht op de ontwikkellocatie zodat het jachtgebied, zoveel mogelijk, weer wordt hersteld. Daartoe dienen inheemse loofboom- en struiksoorten te worden geplant die aansluiten op de hoge bomen bij de ingang van de begraafplaats en de inlandse eiken aan de achterzijde van de begraafplaats.

Ook zullen beplantingsstroken moeten worden aangebracht langs de nieuw aan te leggen weg.

Enkel door genoemde maatregelen zal het jachtgebied grotendeels worden hersteld en is ontheffing in de zin van de Wet flora en fauna niet noodzakelijk.

Door Els & Linde b.v. is, naast bovengenoemde inzake de vleermuizen, in het kader van de Flora en Faunawet, onderzoek uitgevoerd (P.J.H. van der Linden Quick scan ecologie Excelsior te Winterswijk, augustus 2007, Els & Linde, projectnummer 07.051.8, zie Bijlage 3).

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied grotendeels leefgebied is voor algemeen voorkomende soorten waarvoor geen ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. De enige beschermde soort die is aangetroffen in het plangebied is de steenmarter. Deze zal echter slechts tijdelijk verstoord worden (alleen tijdens de bouw). Vanwege de eventueel aanwezige broedvogels wordt geadviseerd om niet tijdens de broedtijd te starten met de bouw of de voorbereidingswerkzaamheden.