direct naar inhoud van 4.4 Verkeer
Plan: Streek & servicecentrum 't Tappunt, Misterweg 207-209 te Miste
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0811BGMISTERW207-VA01

4.4 Verkeer

Voor parkeren in het buitengebied geldt het principe dat het op eigen terrein gerealiseerd moet worden. Er bestaan kengetallen voor parkeren, maar deze zijn opgesteld voor stedelijk gebied. Om toch een indicatie te krijgen wat nodig is, is aansluiting gezocht bij soortgelijke functies in stedelijk gebied en zijn de kengetallen uit de categorie schil- / overloopgebieden toegepast. Hierbij is uitgegaan van de maximum gegeven waarde. Let wel het is een benadering, genoemde functies hebben geen betrekking op voorgestane ontwikkeling.

functie   kengetal  
wijk-, buurt- en dorpscentra   4,5 per 100 m2 bvo*  
(week)markt   4,5 per 100 m2 bvo*  
arbeidsextensieve/bezoekersintensieve bedrijven (showroom)   1,4 per 100 m2 bvo*  
café/bar/discotheek/cafetaria   7,0 per 100 m2 bvo*  
creche/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf   0,8 per arbeidsplaats  

bron: ASVV 2004

* bvo: bruto vloeroppervlak

Voor het parkeren wordt in dit plan uitgegaan van ruim 50 parkeerplaatsen, wat voor 1.578 m2bedrijfsbebouwing neerkomt op circa 3,2 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. Hierbij is in de verdeling onderscheid gemaakt in een toeristische en een servicezijde (zie paragraaf 2.4). Op deze wijze wordt voldoende parkeergelegenheid op eigen erf gecreëerd die afgestemd is op de aard van het centrum en de sfeer van de inrichting. Parkeren moet op eigen terrein gerealiseerd worden, hiervoor is voldoende ruimte aanwezig.

Het plangebied is ontsloten via een parallelweg op de Misterweg (provinciale weg N318). Met de voorgestane ontwikkeling nemen de verkeersbewegingen van en naar het perceel toe. Omdat de bestaande infrastructuur voldoende restcapaciteit bevat om deze verkeersbewegingen op te vangen, is geen sprake van een onevenredige toename. Het plan vormt verkeerskundig geen probleem.