direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

4.2 Ruimtelijke Verordening Gelderland

Op basis van de RVG is nieuwe bebouwing onder voorwaarden toegestaan.

Uit artikel 2.2 van de RVG blijkt dat in een bestemmingsplan nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken slechts is toegestaan:

a. binnen bestaand stedelijk gebied,

b. binnen de woningbouwcontour van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen,

c. binnen de zoekrichting woningbouw van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, mits 90% van de woningen wordt gebouwd in de betaalbare huur en/of koopsector, met dien verstande dat voor de gemeente Doesburg een percentage van 70 geldt,

d. binnen de zoekzones bedrijventerreinen van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen,

e. binnen de zoekzones wonen en werken uit de Streekplanuitwerking Zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking.

De geometrische plaatsbepaling van het gestelde onder b, c, d en e is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9925.PVRVGcons1-vst1 en verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart Verstedelijking.

In artikel 2.6 is het volgende geregeld:

In afwijking van het bepaalde in 2.2 kan in een bestemmingsplan nieuwe bebouwing tevens mogelijk worden gemaakt indien in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een ontwikkeling die redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd binnen de in 2.2 genoemde gebieden en indien deze ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Voorliggende bedrijfsuitbreiding (nieuwe bebouwing) valt niet binnen de regels die zijn opgenomen in artikel 2.2. Om beoogde uitbreiding mogelijk te kunnen maken dient de uitbreiding te voldoen aan hetgeen is opgenomen in artikel 2.6. Hiervoor dient het volgende te worden aangetoond:

1. dat de ontwikkeling redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd binnen de in 2.2. genoemde gebieden.

In voorliggend geval is duidelijk dat er geen alternatieven zijn. Zo zou het bedrijf passen binnen de mogelijkheden van een regulier industrieterrein. Echter uit een financiële onderbouwing is gebleken dat bedrijfsverplaatsing, uit financieel oogpunt, de doodsteek voor het bedrijf zou betekenen. De enige oplossing is uitbreiding van het huidig bedrijf aan de Geldereschweg.

Bedoelde financiële onderbouwing is, vanwege de gevoelige inhoud, niet in het bestemmingsplan opgenomen.

De uitbreiding is van belang voor een gezond voortbestaan van het bedrijf. Door de uitbreiding wordt het bedrijf namelijk logistiek gezien verbeterd. Dit is nodig om de praktische afwikkeling van bestellingen beter te laten lopen; in de huidige situatie is de logistiek niet goed geregeld.

Daarnaast is beoogde uitbreiding nodig voor uitbreiding van de opslagcapaciteit. Het bedrijf heeft namelijk vorig jaar een andere - weliswaar kleine - groothandel in bouwmaterialen uit Winterswijk overgenomen. De bouwmaterialen die hierbij zijn overgenomen zullen in de nieuwe uitbreiding opgeslagen kunnen worden. De medewerkers die bij het overgenomen bedrijf werkzaam waren, worden tevens overgenomen door Overkamp b.v.

2. dat naast de eisen onder 1 deze ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Het agrarisch gebied rondom het bedrijf heeft nu de aanduiding "waardevol landschap" Het is van belang dat bij uitbreiden in waardevol lanschap de ruimtelijjke kwaliteit van het landschap wordt verbeterd. Mocht de locatie geen mogelijkheden bieden voor kwaliteitsverbetering dan dient dat elders plaats te vinden.

Initiatiefnemer heeft in deze een groenplan laten opstellen: "Landschappelijke inpassing Geldereschweg 108 Meddo" (Bijlage 1). Hierin is weergegeven dat aan de noordzijde van het plangebied een hakhoutsingel wordt aangelegd en dat aan de westzijde een erfbosje wordt uitgebreid/ versterkt. Daarnaast wordt een elzensingel aangebracht. Het groenplan is in overleg met de provinciale diensten tot stand gekomen.

Alhoewel het bedrijfspand wordt uitgebreid wordt de ruimtelijke kwaliteit anderzijds verbeterd doordat aan de oostzijde en de westzijde een deel van de bestemming "bedrijven" komt te vervallen. Hierdoor wordt de oppervlakte van de bedrijfsbestemming de facto iets kleiner: bestaande oppervlakte: 17.533 m² en nieuw 17.176 m². Het gebied wat komt te vervallen zal worden (her)bestemd tot agarisch gebied/groen gelegen in waardevol lanschap.

Hieronder is een afbeelding te zien waarop het bestaande (rode stippellijn) alsook het nieuwe bedrijfsoppervlak (in paars) is weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01_0003.png"