Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

1.2 Procedure

Om het initiatief mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de gehele bestemmingsplanprocedure wordt door lopen. Hiertoe wordt voorafgaand aan het definitieve bestemmingsplan een voorontwerp opgesteld. Dit bestemmingsplan en met name de toelichting op dit bestemmingsplan dient hiervoor als goede ruimtelijke onderbouwing zoals bedoeld in de wet.
 
Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Winterswijk heeft ingestemd met het initiatief onder voorwaarde dat beide onderdelen (nieuwbouw en sloop) worden opgenomen in het bestemmingsplan. De gemeente eist een concrete weergave van de te slopen oppervlakte en wat de oppervlakte wordt van het nieuwe bijgebouw.
Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding:
 
Toelichting
De toelichting wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de toelichting is opgenomen:
Omdat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieu-effectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is opgesteld, wordt tevens in de toelichting neergelegd conform artikel 3.1.6 lid 2:
Planregels
In het vormgeven van de planregels wordt aangesloten bij de SVBP 2008. Voor de bestemming waar nieuw wordt gebouwd wordt aangesloten op het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Eén bouwvlak waarbinnen met recht 190 m² aan aan- en bijbouwen is toegestaan. Het bestaande aantal m² plus de helft van het te slopen deel. Daarnaast is een woning toegestaan met een inhoudsmaat van 750 m³.
 
Op de ‘slooplocatie’ blijft een agrarische functie over. Om te borgen dat er geen toename in bebouwing meer plaatsvindt is de bebouwing die resteert conserverend bestemd. Op deze wijze is een toename in bebouwing niet meer mogelijk. In systematiek is dit afwijkend van de reguliere wijze van bestemmen.
 
Verbeelding
De verbeelding is opgesteld overeenkomstig de laatste afspraken omtrent IMRO en SVBP 2008.