direct naar inhoud van 3.2 Juridisch kader
Plan: Wijzigingsplan bouwvlak Ratumseweg 5
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1112BGRATUMSEW5-OW01

3.2 Juridisch kader

Het geldende bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk bevat binnen de bestemming agrarisch cultuurlandschap onder meer de volgende wijzigingsbevoegdheid:

Artikel 3.8.1 Veranderen van het bouwvlak

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid het plan te wijzigen in de vorm van het veranderen van de bouwgrenzen, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

  • a. de verandering niet mag leiden tot een vergroting van de oppervlakte van het bouwvlak, zoals dat bestaat op het moment van het nemen van het wijzigingsbesluit, en evenmin leiden tot een vergroting van de oppervlakte ten behoeve van intensieve veehouderij, zoals die is toegestaan op het moment van het nemen van het wijzigingsbesluit;
  • b. er dient een compacte bouwvlak te blijven bestaan;
    • 1. de bepalingen in artikel 3.8.3 (toetsing belangenafweging) zijn onverkort van toepassing.

Het nu voorliggende wijzigingsplan leidt niet tot een vergroting van het bouwvlak. De vorm wordt zodanig gewijzigd dat aan de oostzijde een deel verplaatst wordt naar de noordzijde. De vorm van het bouwvlak wijkt in compactheid in zijn nieuwe vorm niet af van wat in het buitengebied gangbaar is. Het is in lengte-breedte verhouding vergelijkbaar met de huidige vorm.

Daarnaast gelden bepalingen met betrekking tot archeologie, hier wordt het volgende hoofdstuk aandacht aan besteed. Het perceel heeft de aanduiding hoogteverschillen. Hier wordt in het volgende hoofdstuk bij het onderdeel waardevol landschap op ingegaan. Over waardevol landschap is de volgende bepaling opgenomen:

33.12 waardevol landschap

33.12.1 aanduidingsomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het beschermen en ontwikkelen van het waardevol landschap.

33.12.2 specifieke gebruiksregels

Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' wordt uitsluitend genomen voor zover dit besluit:

    • 1. geen aantasting van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap tot gevolg heeft, of;
    • 2. het besluit leidt tot behoud of versterking van die bijzondere kwaliteiten.

Tenslotte geldt de gebiedsaanduiding reconstructiewetzone verwevingsgebied. Deze zone is van belang bij agrarische bedrijven die intensieve veehouderij hebben. In dit geval betreft het een stal waarin melkveerunderen worden gehouden. Deze activiteit wordt niet als intensieve veehouderij aangemerkt. De reconstructiewetzone levert dan ook geen belemmeringen op.