direct naar inhoud van 6.6 bodem
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

6.6 bodem

In opdracht van WBC Projekten B.V. heeft Milieutechniek Rouwmaat Groenlo b.v. op 12 april 2007 een verkennend bodemonderzoek (zie Bijlage 5) verricht ter plaatse van de locatie 'Excelsior'.

Doel van het onderzoek is om de algemene bodemkwaliteit van de locatie te bepalen waarmee bekeken kan worden in hoeverre deze bodemkwaliteit een belemmering kan vormen voor de beoogde ontwikkeling woningbouw. Vooraf is bekeken in hoeverre de bodem op de onderzoekslocatie verontreinigd kan zijn. Op basis van het vooronderzoek wordt de hele locatie als niet-verdacht beschouwd. Bij het vooronderzoek zijn geen gegevens naar voren gekomen die kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem van de onderzoekslocatie. De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin tot zwart, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand (tot einde boring). In de boven- en ondergrond zijn plaatselijk sporen van puin aangetroffen. Daarnaast zijn er verder op enkele plaatsen alleen lichte verontreinigingen aangetroffen. Met betrekking tot het grondwater is alleen een Lichte verhoging (cadmium) aangetroffen.

Voor een deel van het terrein heeft grondruil plaatsgevonden: een deel van het terrein wordt onderdeel van de begraafplaats en een ander deel wordt bij de ontwikkellocatie betrokken. Uit het bodemrapport blijkt dat het deel dat bij de begraafplaats gaat behoren niet is onderzocht. Nu het gaat om een zeer beperkt deel van het gehele terrein wordt dat niet bezwaarlijk geacht. Bovendien blijkt uit de historie van het terrein dat, voor zover bekend, dit terreindeel niet afwijkend is van het onderzochte terreindeel. Ook bevat het uitgevoerde onderzoek geen aanwijzingen dat het grondgebied van het tuindersbedrijf relevant verontreinigd is.

Conclusie:

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de hypothese 'De gehele locatie is onverdacht' aangenomen dient te worden. Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van de bodemkwaliteit voor de afgifte van een bouwvergunning en de ontwikkeling van het plangebied.