direct naar inhoud van 6.7 bedrijven en milieuzonering
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

6.7 bedrijven en milieuzonering

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van de publicatie Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG “Bedrijven en milieuzonering, Sdu Uitgevers b.v. Den Haag). Bedrijven zijn opgenomen in een tabel die is ingedeeld in milieucategorieën waarbij per bedrijf is aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk dient te zijn (de zogenoemde afstandentabel). Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd maar zijn indicatief. In het algemeen wordt door het aanbrengen van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden.

In en om het projectgebied zijn geen milieubelastende bedrijven gevestigd die een belemmering kunnen vormen voor de ontwikkeling van woningen. Wel bevindt zich ten westen van het projectgebied een begraafplaats. De afstand tussen de gesitueerde woningen in het projectgebied en de erfgrens van de begraafplaats bedraagt circa 20 meter.

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) van 26 maart 1998 staat dat de afstand van graf tot erfafscheiding begraafplaats minimaal één meter moet zijn (art.6 uitvoeringsregelen Wlb). Er is geen afstandsvereiste voor erfafscheiding ten opzichte van omliggende bebouwing. Zo'n afstand kan in het kader van de toepassing van de Wet op de ruimtelijke ordening door gemeenten in een bestemmingsplan worden bepaald. Hoe de erfafscheiding eruit ziet, is een zaak van de eigenaar van de begraafplaats. Gemeenten kunnen daarvoor wel maatregelen voorschrijven. De Inspectie Milieuhygiëne adviseert om de afstand tussen woningen en begraafplaatsen in het algemeen bij nieuwe situaties ten minste 20 à 30 meter te laten zijn. De VNG komt in haar uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering, 2007' met een afstand van minimaal 10 meter.

Conclusie:

Op grond van de VNG-richtlijnen bevinden zich in de nabije omgeving van het projectgebied geen bedrijven en inrichtingen die mogelijke hinder kunnen veroorzaken. Voor de afstand tussen de begraafplaats en, in dit geval, woonbebouwing zijn geen wettelijke regels. De in dit plan opgenomen afstand voldoet aan de door de VROM -Inspectie gewenste afstand. Ook voldoet het plan zich aan de gewenste afstand uit 'Bedrijven en Milieuzonering, 2007' van de VNG, namelijk een afstand van minimaal 10 meter.