direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Waterparagraaf
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 7 Waterparagraaf

  Hemelwater

  Voor dit plan is, in het kader van de watertoets, een verkennend geohydrologisch grondonderzoek uitgevoerd (projectnummer 55529-B, 11 december 2009, zie Bijlage 6). In vervolg hierop is in december 2008 een geohydrologische effectstudie uitgevoerd naar de gevolgen van infiltratie van hemelwater op grondwaterstanden in de omgeving. In het voorjaar van 2009 is vervolgens een effectstudie uitgevoerd naar de effecten van de aanleg van een drainagesysteem op de naastliggende begraafplaats.

  Samengevat kan worden gesteld dat in het plangebied een "simpele" berging/infiltratie middels een vijver niet mogelijk is door de aanwezigheid van de diepliggende, op het gemengde riool aangesloten, drainage van de begraafplaats. De aanleg van een alternatieve voorziening is duurder. Gemeente en Waterschap hebben hier begrip voor. In overleg met het waterschap is besloten dat voor de bergingscapaciteit in het plangebied gerekend moet worden met een maximale afvoer van 10 l/s. Voor het beschikbaar stellen van de extra afvoercapaciteit zullen geen kosten in rekening worden gebracht. De resterende overcapaciteit van het bestaande hemelwaterriool dient voor de gemeente als reserve voor toekomstige ontwikkelingen. Teneinde te voldoen aan voornoemde randvoorwaarden is in overleg met de opdrachtgever en de gemeente besloten uit te gaan van afkoppelen middels ondergrondse berging. De benodigde berging bedraagt circa 63 m³ en kan worden gerealiseerd middels toepassing van:

  • Ca. 475 m² gesloten aquaflow-systeem (of vergelijkbaar)

  • Ca. 160 m bergingsriool Ø 300 mm

  • Bergingskelder van circa 63 m³

  De definitieve systeemkeuze zal worden gemaakt door de opdrachtgever op basis van economische en praktische gronden en passing binnen het plan.

  Vuil water

  Nagenoeg het gehele bestaande rioolstelsel in Winterswijk is van het type gemengd stelsel. In een
  aantal wijken is het dak- en/of straatwater reeds afgekoppeld van de riolering.
  Rondom de locatie is sprake van een gemengd rioolstel. De BOB-hoogte van de riolering in de
  Tuunterstraat bedraagt ter hoogte van de onderzoekslocatie circa 34,0 m + NAP (ca. 2m - mv), de
  BOB-hoogte in de Leliestraat bedraagt ter hoogte van onderzoekslocatie circa 33,0 m + NAP (ca. 1,8
  m - mv). Beide riolen zijn rond 400 mm diameter.

  De binnen het projectgebied aan te leggen vuilwaterleiding wordt aangesloten op de bstaande gemengde riolering.