direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Wesselerweg
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01

Inhoudsopgave

Om e.e.a. goed te kunnen regelen op de plankaart en in de regels heb ik duidelijkheid nodig over de volgende 3 vragen:

- hoeveel vierkante meter bebouwing is er na realisatie van het onderhavige plan (dus na realisatie van het bezoekerscentrum en sloop van de paardenstal)?;

- hoeveel extra vierkante meter bebouwing wordt er voor de verdere toekomst nog gewenst?;

- heeft de gemeente aangegeven waar ze deze extra bebouwing wel en niet wil toestaan? (als de extra bebouwing overal op het terrein is toegestaan dan is er geen bouwvlak nodig, maar anders wel).

Zodra ik op deze vragen duidelijke antwoorden van je (en evt. de gemeente) heb ontvangen kan ik het eerste concept afronden (want alle rest is in concept klaar) en je mailen.

Pim heeft op 3 januari aangegeven hierop zsm terug te komen.

Inmiddels is me ook wat meer duidelijk hoe het zit met de 2 woningen: Wesselerweg 5 en 2 bijgebouwen en een bijgebouw van Wesselerweg 3 worden (deels op termijn) logies en Wesselerweg 3 wordt een bedrijfswoning.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0001.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1101BGSTEENGOED-OW01_0002.png"

De door ons gemaakte verbeelding is op dit moment nog lastig te lezen. Dat komt omdat deze nog niet analoog opgemaakt is, enkel digitaal. Uiteindelijk zal hij er net zo uitzien als de bijgevoegde uitsnede uit de geldende bestemmingsplankaart.

In het bijgevoegde concept-bestemmingsplan vervangt de bestemming 'Recreatie' de tot nu toe geldende bestemmingen 'Wonen' en 'Agrarisch - Cultuurlandschap', omdat er van agrarische activiteiten of een burgerwoning geen sprake meer is. Met het vervallen van de bestemming 'Wonen' vervalt ook de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – gesplitst'. Dit heeft tot gevolg dat bij de (bedrijfs)woning(en) in totaal geen 200 m2 mag, maar slechts 100 m2 aan bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd (zie regel 18.2.4 in het bestemmingsplan Buitengebied).

Met het vervallen van de bestemming 'Agrarisch - Cultuurlandschap' vervalt ook de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden – hoogteverschillen'. Deze is in het concept-bestemmingsplan vervangen door de op het gehele terrein geldende regel 4.4.2 'Voor het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning kan slecht worden verleend indien sprake is van behoud, herstel en/of de ontwikkeling van (al dan niet in het verleden) aanwezige hoogteverschillen.'.

In principe kunnen ook de gebiedsaanduidingen 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' en 'reconstructiewetzone - extensieveringsgebied', omdat hierover in het bestemmingsplan Buitengebied alleen iets geregeld staat in de bestemming 'Agrarisch - Cultuurlandschap' (nl. dat er beperkingen gelden voor intensieve veehouderij).

In het bestemmingsplan Buitengebied is in de bestemming 'Recreatie' niets geregeld tav landschapswaarden. In andere bestemmingen staat mbt landschapswaarden iets geregeld mbt het maximum bedrijfsvloeroppervlak (max. 500m2) en het maximum oppervlak aan nevenfuncties (max. 50% tot 750 m2). Omdat er in de bestemming Recreatie (evenals de bestemming 'Bedrijf') niets is geregeld mbt 'landschapswaarden' wordt voorgesteld deze gebiedsaanduiding niet in dit bestemmingsplan over te nemen.

Ondanks dat het terrein een lage archeologische verwachtingswaarde heeft, liggen op dit moment nog de dubbelbestemmingen 'Archeologische waarde 1' en 'Archeologische waarde 4' op het terrein. We zouden kunnen proberen deze eraf te krijgen.

Dagrecreatie is als nieuw begrip in artikel 1 ingevoegd.

Even goed nakijken of alle afbeeldingsnummers opvolgend zijn.

Deze standaard is gebaseerd op de Bro (21 april 2008) en SVBP2008 (10 april 2008).